Pravidla soutěže - Spark Fresh Blood 2019 | Bandzone.cz
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. V pořádku Další informace

PRAVIDLA SOUTĚŽE SPARK FRESH BLOOD 2019

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

SPARK FRESH BLOOD je soutěž ČR/SR hudebních skupin o nejlepší současnou ČR/SR kapelu v rámci rockové a metalové muziky. Jedná se o talentovou soutěž, v níž nejprve porota vybere 30 semifinalistů, hlasující veřejnost z těchto třiceti vybere následně tři finalisty, přičemž na základě veřejného vystoupení finalistů v rámci koncertu bude odbornou porotou určeno pořadí finalistů (dále jen „Soutěž“).

Organizátorem soutěže je:
SPARK ROCK, s.r.o.
se sídlem Vršovická 919/16
Praha 10 - Vršovice, okres Praha Hl.m.
101 00
IČ: 24212709
(dále jen POŘADATEL)
Soutěž se řídí těmito pravidly (dále též jen „Pravidla“) a dále zejména § 2873 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

2. PRŮBĚH SOUTĚŽE

Spuštění soutěže: 5. března 2019
Uzávěrka přihlášek: 5. dubna 2019
Přihlášení do soutěže: prostřednictvím stránky jednotlivých skupin na Bandzone.cz
Účast v soutěži je podmíněna těmito podmínkami:
a) Do Soutěže mohou být přihlášeny pouze české a slovenské hudební skupiny. Českou hudební skupinou je skupina působící trvale na české hudební scéně jako scéně mateřské – podmínkou není, že všichni její členové mají české občanství. O slovenské hudební skupině platí to samé obdobně.
b) Do Soutěže mohou být přihlášeny pouze skupiny, které skladbu/demo/EP/album natočily/vydaly v roce 2017 a později.
c) Do soutěže mohou být přihlášeny pouze skladby, které byly na web Bandzone.cz nahrány nejpozději do 4. 3. 2019 ve 23:59 hod.
d) Soutěžící se může Soutěže účastnit každoročně, pokud v předchozích letech nevyhrál
e) Soutěžící okamžikem přihlášení do Soutěže uděluje Pořadateli souhlas s veřejnou produkcí přihlášených hudebních nahrávek za účelem proběhnutí Soutěže.

3. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM SOUŤĚŽE SPARK FRESH BLOOD 2019

5. 3. – Otevření přihlašování na bandzone.cz
6. 4. - Porota Sparku vybírá z přihlášených kapel 30 semifinalistů
21. 5. - Veřejné hlasování na webu sparku-rockmagazine.cz o 3 finalistech
24. 6. - Vyhlášení 3 finalistů
Říjen/listopad - finálový koncert
prosinec - Vyhlášení na webu
leden 2020 - Vyhlášení v lednovém čísle Sparku

4. PŘEDPOKLÁDANÉ VÝHRY

První místo:
- Podpora magazínu Spark na celý rok 2020 – rozhovor, recenze, webová podpora
- Věcné ceny od Sparku a pivovaru Falkenštejn
- Věcné ceny od partnerských firem
- Sleva na lisování CD u firmy Fermata
- Sleva na nákup v obchodě s hudebními nástroji Music City

Druhé místo:
- Věcné ceny od Sparku a pivovaru Falkenštejn
- Věcné ceny od partnerských firem
- Sleva na lisování CD u firmy Fermata
- Sleva na nákup v obchodě s hudebními nástroji Music City

Třetí místo:
- Věcné ceny od Sparku a pivovaru Falkenštejn
- Věcné ceny od partnerských firem
- Sleva na lisování CD u firmy Fermata
- Sleva na nákup v obchodě s hudebními nástroji Music City

5. DALŠÍ USTANOVENÍ

 • Tato pravidla jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna na internetu na adrese www.spark-rockmagazine.cz/spark-fresh-blood a také na unikátní stránce soutěže na Bandzone.cz
 • Pořadatel si vyhrazuje právo tato Pravidla po dobu trvání Soutěže v případě potřeby doplňovat způsobem neměnícím jejich podstatu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž z důvodů zvláštního zřetele hodných přerušit anebo i bez náhrady zrušit.
 • Přihlášením do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň soutěžící vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, případně podobizny, obrazového či zvukového záznamu ve sdělovacích prostředcích, na propagačních materiálech pořadatele a objednatele a na internetových stránkách. Soutěžící rovněž uděluje souhlas k emailovému a telefonickému kontaktování. Udělení výše uvedeného souhlasu soutěžícího je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Účastník Soutěže má právo požadovat na Pořadateli přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vysvětlení a případně odstranění závadného stavu při zpracovávání jeho osobních údajů vzniklého, jakož i další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
 • V případě, že výherci nevyčerpají výhru v daném termínu, zaniká nárok výherce na získání této výhry.
 • Prezentace hudebních nahrávek na stránkách projektu bude zpřístupněna po dobu trvání projektu.
 • Hudební skupiny vybere odborná porota složená z profesionálních hudebníků a dalších lidí působících v hudební branži.
 • Výherci budou o své výhře vyrozuměni bez zbytečného odkladu e-mailem na kontaktní údaje, které jsou uvedeny na jejich profilu na serveru Bandzone.cz
 • Nepodaří-li se pořadateli výherce uvědomit o Výhře a vyzvat jej k převzetí Výhry podle těchto Pravidel do tří dnů od určení Výherce, nebo nepřevezme-li Výherce Výhru způsobem a ve lhůtě těchto Pravidel, nebo jestliže Výherce Výhru odmítne, nárok Výherce na Výhru a jeho účast v Soutěži zanikají. Pořadatel může v takovém případě způsobem popsaným v těchto Pravidlech určit náhradního Výherce podle počtu získaných hlasů. Ve vztahu k náhradnímu Výherci postupuje Pořadatel podle těchto Pravidel obdobně elektronicky nebo telefonicky. Seznam výherců bude zveřejněn na internetových stránkách.


Licence

- Soutěžící bere na vědomí, že v případě účasti ve finále bude Pořadatel pořizovat z jeho vystoupení zvukový a zvukově-obrazový záznam. Součástí těchto Pravidel je rovněž poskytnutí licence k užití uměleckého výkonu soutěžícího Pořadatelem, který je rovněž výrobcem zvukového a zvukově-obrazového záznamu z veřejného vystoupení. Soutěžící okamžikem přihlášení do Soutěže uvádí, že je ze zákona či na základě smlouvy oprávněn poskytnout Pořadateli následující oprávnění užít umělecký výkon soutěžícího z veřejného představení ve finále Soutěže, čímž mohou rovněž vznikat zvukové, obrazové, nebo zvukově obrazové záznamy uměleckého výkonu soutěžícího - audiovizuální díla (dále jen „AVD“). - Soutěžící poskytuje přihlášením do Soutěže Pořadateli výhradní a neomezenou licenci k užití uměleckého výkonu soutěžícího z veřejného představení (dále jen „umělecký výkon“) v rozsahu dle ust. § 71 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, přičemž jde o licenci neomezenou časově (na celou dobu trvání majetkových práv výkonného umělce k dílu), teritoriálně (pro celý svět), způsoby, množstvím, technologií užití ani jinak. Součástí licence je zejména: - oprávnění zaznamenat umělecký výkon soutěžícího z veřejného představení na prvotní záznam zvukově obrazového záznamu; - oprávnění užít i samostatně synopsi uměleckého výkonu nebo jiné shrnutí jeho obsahu a fotografie z natáčení uměleckého výkonu v neomezeném rozsahu, avšak v souvislosti s uměleckým výkonem; - oprávnění zachycený umělecký výkon zpracovat, upravit, změnit, užít jen jeho část; - oprávnění opatřit zachycený umělecký výkon titulky nebo dabingem v cizím jazyce; - oprávnění užít jen část uměleckého výkonu nebo některé jeho části včetně oprávnění užít odděleně zvukovou a obrazovou složku uměleckého výkonu; - oprávnění zařadit části zachyceného uměleckého výkonu do jiného audiovizuálního díla a užít je v jeho rámci v neomezeném rozsahu; - oprávnění při televizním vysílání zachycený umělecký výkon přerušovat reklamou; - oprávnění užít zvukový a/nebo zvukově obrazový materiál pořízený při natáčení uměleckého výkonu pro účely dokumentu o vzniku uměleckého výkonu a neomezeně jej následně užít. - Pořadatel není povinen licenci využít a je oprávněn práva z licence bezplatně poskytnout sublicenčně nebo postoupením licence třetí osobě bez omezení. - Soutěžící souhlasí se zveřejněním zachyceného uměleckého výkonu s tím, aby byl zachycený umělecký výkon užit bez uvedení autorství soutěžícího, je-li to obvyklé. - Soutěžící uděluje Pořadateli svolení k užití osobnostních atributů soutěžícího (jména, podobizny a biografických údajů) k účelům souvisejícím s uměleckým výkonem, zejména s jeho zachycením a jeho propagací.

Pořadatel

- Pořadatel si vyhrazuje právo tato Pravidla po dobu trvání Soutěže v případě potřeby doplňovat způsobem neměnícím jejich podstatu. - Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž z důvodů zvláštního zřetele hodných přerušit anebo i bez náhrady zrušit. - Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně rozhodnout o dalším setrvání soutěžícího v soutěži a o jeho dalším účinkování v soutěži tak, aby byl zachován účel sledovaný soutěží, tj. vybrat nejlepší kapelu daného roku v souladu se zásadami fair play, přičemž není povinen sdělit soutěžícímu důvod rozhodnutí.

Osobní údaje

- Přihlášením do Soutěže bere soutěžící na vědomí, že budou zpracovány zpracovatelem, jímž je Pořadatel, jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail na základě plnění právního vztahu – tedy účasti v Soutěži. - Přihlášením do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, případně podobizny, obrazového či zvukového záznamu ve sdělovacích prostředcích, na propagačních materiálech Pořadatele a na internetových stránkách. Udělení výše uvedeného souhlasu soutěžícího je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. - Účastník Soutěže má právo požadovat na Pořadateli přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, vysvětlení a případně odstranění závadného stavu při zpracovávání jeho osobních údajů vzniklého, jakož i další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Výhra

- Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. - V případě, že výherci nevyčerpají výhru v daném termínu, zaniká nárok výherce na získání této výhry. - Prezentace hudebních nahrávek na stránkách projektu bude zpřístupněna po dobu trvání projektu. - Hudební skupiny vybere odborná porota složená z redaktorů časopisu Spark a dalších osob působících v hudební branži. Hodnocení výkonů a rozhodování o postupu soutěžích do semifinále a rovněž o pořadí finalistů je plně v kompetenci odborné poroty. - Výherci budou o své výhře vyrozuměni bez zbytečného odkladu e-mailem nebo telefonicky na kontaktní údaje, které jsou uvedeny na jejich profilu na serveru Bandzone.cz - Nepodaří-li se pořadateli výherce uvědomit o Výhře a vyzvat jej k převzetí Výhry podle těchto Pravidel do tří dnů od určení Výherce, nebo nepřevezme-li Výherce Výhru způsobem a ve lhůtě těchto Pravidel, nebo jestliže Výherce Výhru odmítne, nárok Výherce na Výhru a jeho účast v Soutěži zanikají. Pořadatel může v takovém případě způsobem popsaným v těchto Pravidlech určit náhradního Výherce podle počtu získaných hlasů porotců. Ve vztahu k náhradnímu Výherci postupuje Pořadatel podle těchto Pravidel obdobně elektronicky nebo telefonicky. Seznam výherců bude zveřejněn na internetových stránkách.

Otázky neupravené těmito Pravidly

- O veškerých otázkách nepravených těmito Pravidly je oprávněn rozhodovat závazně Pořadatel. Proti rozhodnutí pořadatele není opravný prostředek a jeho rozhodnutí je konečné.

« Na úvodní stránku soutěže