Same River Twice - O kapele | Bandzone.cz
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. V pořádku Další informace

Same River Twice hardcore / Brno

„moments will be lost in time...like tears in rain“

Skladby v přehrávači

Pro přehrávání skladeb je třeba zapnutý javascript, flash plugin verze 9 nebo HTML5 kompatibilní browser.

  • tax the life 258 ×
  • tax the death 313 ×
  • the source 214 ×
  • i breath 180 ×
  • trees 149 ×
  • that wall 115 ×
  • plans 94 ×
  • outro 77 ×

Členové

Kontakty a odkazy

Z důvodů ochrany proti spamu jsou kontakty skryté a chráněné captchou. CAPTCHA je většinou různě zdeformovaný obrázek obsahující text, který má ověřit, zda u počítače sedí člověk anebo jde o robota. Robot totiž nedokáže rozpoznat text, který se na obrázku nachází. CAPTCHA slouží k tomu, aby automatizovaní roboti neposílali nevyžádanou poštu (tzv. spam) na uvedené emailové adresy.

Zobrazit kontakty

Dodatečné info

Texty

breath
standing under fading trees – I breath
all over a strange smell – after the rain
I smell a falvor – by full lungs
I breath – I breath
I breath – breath with opened eyes
for a while – then close them unawares
don't know – what's better
to look or not – that will be the freedom
the only but – the best freedom
which can be stolen – by the prison
to breath this way, to breath at this place
no dish, no wine, even no woman kiss
is sweeter for me than the air after the rain
it doesnt't matter, it's just a small garden
when we can breath after the rain
we can still live!

breath
stojím pod odkvétající stromy – a dýchám
kolem vychází zvláštní vůně po dešti
vtahuji plnými plícemi, cítím aroma
dýchám – Já dýchám
(dýchám
dýchám, chvíli s otevřenými očima, chvíli se zavřenýma
nevím, jak je to lepší
to bude asi ta svoboda
jediná, ale ta nejdražší svoboda
o kterou nás připraví kriminál)
dýchat takhle a dýchat tady
žádné jídlo na světě, žádné víno, ani polibek ženy
není pro mne sladší než vzduch po dešti
nevadí, že je to jen malá zahrada
dokud člověk může dýchat po dešti
dá se pořád žít!

tax the life
sometimes you think about
your biggest mistake was – you were born
every step is watched – and taxed
tryin to create – and upgrade
you are pushed to pay for it
led to breath in the grey
led to watch in the dust
led to sit on your own legs
no space to move inside
homeless buildings not for homeless people
free notions – ticket to the bottom
the sin is to born – the sin is to die
nobody understands these rules
but everybody writes it by gold
so why not to tax the death
while we wait for games

tax the life
někdy přemýšlíš
že tvou největší chybou bylo narodit se
každý tvůj krok je sledován a zdaněn
snažíš se tvořit a zlepšovat
jsi však tlačen k tomu, za to zaplatit
zanechán dýchat v šedi
zanechán dívat se v prachu
zanechán sedět si na svých vlastních nohou
žádný vnitřní prostor k pohybu
budovy bez domova nejsou pro bezdomovce
svobodné myšlenky – lístek na cestu ke dnu
hřích je narodit se – hřích je zemřít
nikdo nechápe tato pravidla
ale všichni je píší zlatem
tak proč nezdanit smrt
zatímco čekáme na hry

tax the death
cold streets – burning sewers
blinding lights – creepy dark
gloomy days – deathless nights
that´s how we´ll end
that´s where we´ll burry us
hard to believe – just lying here
in a rank hole – throwing at me
putrid soil – smelling of incense
that´s how we´ll end
that´s how I will burry myself
shaking my head – how stupid I was
leave to rob me
and pay my own death
and pay my own oblivion
nad pay my own nothing
burried alive with opened eyes

tax the death
chladné ulice – vroucí stoky
oslepující světla – hrůzu nahánějící temnota
ponuré dny – nesmrtelné noci
takto skončíme
tady se pohřbíme
je těžké věřit – jak tu teď ležím
ve smrduté díře – a hážu na sebe
zatuchlou půdu – jež je cítit kadidlem
takto skončíme
takhle pohřbím sám sebe
kroutím hlavou – jak blbej jsem byl
nechat se okrást
a zaplatit za svou vlastní smrt
a zaplatit za své vlastní zapomenutí
a zaplatit za své vlastní nic
pochován zaživa s otevřenýma očima

the source
I am the source of evil and disaster
we look for the cause
although it's obvious
we don't want to admit it
trying to find the real reason elsewhere
weakness and hypocrisy inside of us
who wants to see the truth
tiled form our mistakes?
we search for the meaning of our existence
higher power that sets all in motion
there is a simple reason
destroy, burn, nothing leave behind
(at the moment
maybe mistakes and greed disappear...
while fearing the apocalypse
sad eyes in the mirror...
end this ridiculous theater
end upholding human malignancy)

the source
jsem pramenem zla a pohromy
hledáme důvod
i když je zřejmý
nechceme si to přiznat
hledání příčiny jinde
slabost a pokrytectví uvnitř nás
kdo chce vidět pravdu
dlážděnou našimi chybami?
hledáme smysl naší existence
vyšší síly, jež uvede vše v pohyb
je zde jednoduché vysvětlení
zničit, spálit, nic za sebou nenechat
(v okamžiku, kdy možná chyby a závist zmizí…
zatímco se budeme bát apokalypsy
smutné oči v zrcadle…
skončete to směšné divadlo
skončete zastávání lidské zlomyslnosti

trees
trees swaying in the wind
falling one another
rocks crumbling into dust
soil sinking to hell
the air changing to yellow haze
concrete monsters pricking holes
into the darkling sky
people left to die
left alone to sundry
we hitch rats to our triumphal car
chased by the cockroach breath
what have we done?
where is the flower we sow yesterday?

trees
stromy kymácející se ve větru
padají k zemi jeden přes druhý
skály rozpadající se na prach
půda propadající se do pekel
vzduch měnící se ve žlutý opar
betonová monstra razící díry
do zatemněné oblohy
lidé zanecháni ke smrti
opuštěni, ladem, aby uschli na slunci
zapřahujeme krysy do našeho vítězného kočáru
jenž je hnán dechem švábů
co jsme to udělali?
kde je ta kytka, kterou jsme včera zaseli?

plans
full mouths of hot air
tottering in the crowded world
say, do or forget
sick of unceasing comparison of moral qualities
we should touch the ground and feel ourselves
we should lie dowh and touch the roots
say, do or forget
plans shining while storm is coming
plans hiding when sun is shining
time passes according to its own rule
we will never have the possibility
to hit the footprints we once left

plans
plná ústa keců
potácející se v přeplněném světě
řekni, udělej nebo zapomeň
jsem přesycený neustálým srovnáváním morálních kvalit
měli bychom se dotknout země a ucítit sami sebe
měli bychom si lehnout a sáhnout na kořeny
řekni, udělej nebo zapomeň
plány – třpytí se, zatím co přichází bouře
plány – schovávají se, když svítí slunce
čas plyne svým vlastním řádem
nikdy nebudeme mít možnost znovu
vkročit do těch samých šlépějí

that wall
we say we are walking
smoothly through our lives
leaning against the wall
of human society
but what the walk is that
fi every our leg goes apart?
Our track reminds last run
of an old one leged
and where is the power
that was forming that wall?
Where is the sweat
that was wrinkling the face of bricks?
Out of breath – we are bowling down
the heavy wall – is falling on our backs
on the other side – corrupted saviors
accompanied by – rotten wings angels
we are predestined to creep
and leave the track not by walk but by our face.

that wall
tvrdíme, že bezstarostně kráčíme svými životy
opírajíc se o zeď lidské společnosti
ale co je to za kráčení
když každá noha šlape jinam
naše stopy připomínají poslední běh beznohého starce
kde je ta síla, jež zbudovala onu zeď?
kde je ten pot, jenž zvrásnil tváře jejích cihel?
bez dechu skláníme se k zemi
těžká zeď padá na naše záda
a na druhé straně zkorumpovaní spasitelé
doprovázeni anděly s uhnilými křídly
jsme předurčeni k tomu se plazit
a zanechat za sebou stopy ne od nohou ale od obličeje

naked human
so naked and defenseless
with their illnesses and worries
with their names, emotions and dreamless nights
but the heat radiating inside each of us
can beat, kill and sire
anger that´s going to kill the civilization
beasts that give the spirit to the mass
unfortunately sometimes even steal
beasts who can love but so bury alive
beasts who don´t know how to live
but know how to destroy all around
and the earth dust will be floating forever in the world of infinite space

naked human
tak nazí a bezbranní
se svými nemocemi a starostmi
se svými jmény, emocemi a bezesnými nocemi
avšak žár sálající uvnitř každého z nás
dokáže ztlouct, zabít i zplodit
hněv, který zabije civilizaci
zvěř, která dává hmotě duch, leckdy žel bere
zvěř, která umí milovat ale i pohřbít zaživa
zvěř, která neví jak žít
ale ví, jak zničit vše kolem sebe
a zemský prach bude navždy kolovat světem nekonečného vesmíru

Bio a historie