georg c.amber tomiczek - Blog | Bandzone.cz
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. V pořádku Další informace

georg c.amber tomiczek Muž, 48 let / Karviná

Skladby v přehrávači

Pro přehrávání skladeb je třeba zapnutý javascript, flash plugin verze 9 nebo HTML5 kompatibilní browser.

Playlist je prázdný :(

Fanoušek georg c.amber tomiczek si do osobního playlistu zatím nepřidal žádné skladby.

Blog

Překlady textů z CD Galactic Industry - Key to space Love

Hojte všichni galaktičtí hosté;-)

dnes vám přináším překlady textů z desky Galactic Industry - Key to space Love;-)

Hudba a texty: George 7 kromě skladeb:
1, 10 - hudba: Loomeer
8 - hudba a text: Sandra, Michel Cretu

Skladba 4 je inspirována motivem instrumentální skladby Dushana Penkaly.

1. Digging the Destiny (intro)

2. Nikdo nemá Právo

Prostě si uvědom sám sebe ve svém životě

Měl by ses změnit, abys jsi mne změnil

Nebuď otrokem, dělej, co citíš

Měl by ses změnit, abys jsi mne změnil

Rád bych žil svůj život po svém
Nikdo nemá právo mne předělávat

Osvoboď sám sebe od závislosti na společnosti

Měl by ses změnit, abys jsi mne změnil

Rád bych žil svůj život po svém
Nikdo nemá právo mne předělávat

3. Tvrdá láska

Naše názory nejsou blízké,
jsou od sebe daleko

Nejsem si jistý, že máš pravdu
Úhly pohledu jsou různé

Nejsem člověk,
jsem Tvé špatné svědomí
Nehněvej se kvůli mé tvrdé lásce

Jsem závislý na své nezávislosti
Jdi pryč

Nechceš nikoho pustit
do svého života

Nejsem člověk,
jsem Tvé špatné svědomí
Nehněvej se kvůli mé tvrdé lásce

4. Vesmírná Láska

Pokouším se vysvětlit,
jaký druh lásky
můžeš ode mne očekávat

Tak musíš cítit,
že je to jiná láska
je to vesmírná Láska
musíš se naladit

Dávám Ti víc,
než jsi schopný(á) nabrat do své nádrže
Dávám Ti víc a víc

Pokouším se vysvětlit,
že Tvá láska musí být skutečná,
ne tak vykalkulovaná

Tak musíš cítit,
že je to jiná láska
je to vesmírná Láska
musíš se naladit

Dávám Ti víc,
než jsi schopný(á) nabrat do své nádrže
Dávám Ti víc a víc

5. Živnotní Rovnováha

Nemohu popsat,
co cítím
Je to něco svobodného
unikám ze své nejhlubší Duše

Nyní mohu létat
Nyní mohu dávat lásku lidem
Nezáleží, co máš na povrchu,
uvnitř jsi krásný(á)

Pokouším se dosáhnout
důležité životní Rovnováhy
Dospěl jsem do bodu,
odkud není návratu
- nebýt šťastný

Jsem dárcem úsměvů
pro každého
Mám velkou zásobu
na celý zbytek mého života

Nyní mohu létat
Nyní mohu dávat lásku lidem
Nezáleží, co máš na povrchu,
uvnitř jsi krásný(á)

Pokouším se dosáhnout
důležité životní Rovnováhy
Dospěl jsem do bodu,
odkud není návratu
- nebýt šťastný

6. Král a Královna

Přeji Ti, abys poznal(a) skutečnou Lásku
Nevěřím, že máš tuto zkušenost
Rád bych Ti otevřel Dveře do mého světa
Je mi líto, ale v tuto chvíli nejsi připraven(a)

Pokouším se Ti předat mou zprávu
plnou bolestné, ale skutečné Lásky

Počkám si na dobré časy
Pospěš si!
Kdy mne pochopíš
Respektuj mne!

Nyní objevuješ pohled z druhé strany
Svět se zdá být tak barevnější
Až praskne to nesnesitelné pnutí
Nalezneš proud mé nekonečné Lásky

Pokouším se Ti předat mou zprávu
plnou bolestné, ale skutečné Lásky

Počkám si na dobré časy
Pospěš si!
Kdy mne pochopíš
Respektuj mne!

Přeji Ti, abys poznal(a) skutečnou Lásku
jako mezi Králem a Královnou,
...v příští Lži?

7. Cure

Divný bod života
střetnutí pocitu ochuzení
Andělé mne obklopují a chrání mne

Proč jsem vybrán
na cestu k prozřetelnosti?
Andělé mi ukazují světlo v temnotě

Měl bys jít
Překážky jsou pouze zkoušky

Můj úsměv pouze zakrývá mé slzy
Skryté slzy jsou jediným úžasným lékem
Když teď umírám
Když teď umírám
Když teď umírám
Cítím skutečnou Lásku

Díky andělům,
pomáhá mi to,
abych nesestoupil ze správné Cesty

Měl bys jít
Překážky jsou pouze zkoušky

Můj úsměv pouze zakrývá mé slzy
Skryté slzy jsou jediným úžasným lékem
Když teď umírám
Když teď umírám
Když teď umírám
Cítím skutečnou Lásku

8. V žáru Noci

Mluv se mnou - chtěj mou lásku
Mluv se mnou - ale netahej mne za nos

Nemůžeš se nabažit,
když zneužíváš mou lásku

Voláš mne opět
Uvidím

V žáru Noci
ztrácíš kontrolu
a prodáváš svou duši
Ztrácím kontrolu
v žáru Noci
Je příliš pozdě
zrušit obchod
ale už to nevydržím
ztrácíš své srdce
a prodáváš svou duši
Ztrácím kontrolu
v žáru Noci
v žáru Noci

Mluv se mnou - chtěj mou lásku
Mluv se mnou - ale netahej mne za nos

Kdo je na mé straně,
když ztrácím svou hrdost?

Voláš mne opět
Uvidím

V žáru Noci
ztrácíš kontrolu
a prodáváš svou duši
Ztrácím kontrolu
v žáru Noci
Je příliš pozdě
zrušit obchod
ale už to nevydržím
ztrácíš své srdce
a prodáváš svou duši
Ztrácím kontrolu
v žáru Noci
v žáru Noci

9. Setkání v Tichu

Potkal jsem tě v Tichu
po bouřích
plných nenávisti a nepochopení

Tvé zářící nádherné oči
byly tak neodolatelné
Tvůj nůž mne zasáhl
přímo do mého srdce

Jsi moje Vládkyně
záříš jako jediná hvězda
na mém živoucím nebi

Potkal jsem tě v Tichu
a ztratil jsem vše
co považuješ za můj dosavadní život

Tvé zářící nádherné oči
byly tak neodolatelné
Tvůj nůž mne zasáhl
přímo do mého srdce

Jsi moje Vládkyně
záříš jako jediná hvězda
na mém živoucím nebi

10. Klíč k vesmírné Lásce (outro)

Texty z CD Galactic Industry - Key to space love

Hojte všichni, pokud máte zájem přečít si texty z CD Galactic Industry - Key to space love, které vyjde na jaře 2009, můžete tak učiniti zde a nyní v tomto neopakovatelném okamžiku:-)

All music and lyrics by George 7 except tracks:
1, 10 - by Loomeer
8 - by Sandra and Michel Cretu

Song 4 is inspired by song Humus, author: Dushan Penkala

1. Digging the Destiny (intro)

2. Nobody has Right

Just realize
Yourself in your life

You have to change for changing me

Don’t be a slave
Practice what you feel

You have to change for changing me

I’d like to live my life my way
Nobody has right to redo my ways

Free yourself
From depending on society

You have to change for changing me

I’d like to live my life my way
Nobody has right to redo my ways

3. Hard love

Our opinions are
Not close they are far apart

I’m not sure you’re right
Angles in view are various

I’m not a man
I’m your bad consience
Don’t be angry
with my hard love

I’m depending on my independence
Walk away

You don’t wanna let
Anybody into Your life

I’m not a man
I’m your bad consience
Don’t be angry
with my hard love

4. Space Love

I try to explain
What kind of love
You can wait from me

So you must feel
It’s another love
This is space Love
You must tune yourself in

I give you more than
You are able to refuel
I give you more and more

I try to explain
Your love must be true
Not so calculated

So you must feel
It’s another love
This is space Love
You must tune yourself in

I give you more than
You are able to refuel
I give you more and more

5. Life Balance

I can not describe
What I feel
It’s something free
I´m escaping from my deepest Soul

Now I can fly
Now I can give love to people
No matter what cover you wear
Inside is pretty

I try to attain
important life balance
I’ve met the point of no return
not To be happy

I’m a donor of smiles
for everyone
I gotta a big supply
For the rest of my life

Now I can fly
Now I can give love to people
No matter what cover you wear
Inside is pretty

I try to attain
Important life balance
I’ve met the point of no return
not to be happy

6. King & Queen

I wish you to find true Love
I don’t believe you have this experience
I’d like open the Door to my world
I’m sorry you’re not ready for this time

I try to transmit my message to you
Full of painful
But true Love

I will wait for good times
Look alive
When you will understand me
and respect me

Now you’re finding a view from the other side
The world seems to be so more colorful
After breaking da provoking tension
You’ll find my stream of never-ending Love

I try to transmit my message to you
Full of painful
But true Love

I will wait for good times
Look alive
When you will understand me
And respect me

I wish you to find true Love
Like between King and Queen
...in next lie?

7. Cure

Strange point of life
Encounter of deprivation
Angels surround me and save me

Why am I chosen
for the way to providence?
Angels show me light in darkness

You have to go
Obstructions are only trials

My smile is only hiding away my tears
Hidden tears are only a wonderful cure
When I’m dying now
When I’m dying now
When I’m dying now
I feel true Love

Thanx to the angels that helps me
from stepping down from the right way

My smile is only hiding away my tears
Hidden tears are only a wonderful cure
When I’m dying now
When I’m dying now
When I’m dying now
I feel true Love

8. In the heat of the Night

Talk to me - want my love
Talk to me - but not that stuff

You ain't get enough
using my love

You call for me
again I'll see

In the heat of the night -
You lose control
and sell your soul -
I lose control
in the heat of the night -
It's much too late
to leave the trade -
But I can't stand it anymore -
You lose your heart
and sell (your) soul -
I lose control
in the heat of the night -
In the heat of the night -

Talk to me - want my love
Talk to me - but not that stuff

Who's on my side
losing my pride?
You call for me
again I'll see

In the heat of the night -
You lose control
and sell your soul -
I lose control
in the heat of the night -
It's much too late
to leave the trade -
But I can't stand it anymore -
You lose your heart
and sell (your) soul -
I lose control
in the heat of the night -
In the heat of the night -

9. Meeting in Silence

I’ve met you in Silence
after storms
full of hate and misunderstanding

Your shining beautiful eyes
were so killing
your knife hit me
straight into my heart

You are my Princess
You are the shining
Like the only star
in my living sky

I’ve met you in Silence
and I’ve lost all
You mean in my life before

Your shining beautiful eyes
were so killing
your knife hit me
straight into my heart

You are my Princess
You are the shining
Like the only star
in my living sky

10. Key to space Love (outro)